Thursday, 18 August 2011

Turas a dh' Uig - Uig

Gheibh sinn lon - brot deante aig an taighe is ceapaerichean - ann an Uig aig ionaid choimhearsneachd. Lorg mi a-mach mu dheidheinn bainnse Leodhais a thacairt ann an Glaschu! Tha am buth-cofaidh a' reic ceic uabhasach math agus chan eil iad daor!
No comments:

Post a comment