Friday, 26 August 2011

Cursa goirid ann an Gaidhlig - latha 4

Thoisich sinn le clas comhraidh ach bha clas goirid oir bha Morna bho BnaG ann agus bha coinneamh againn comla ri ise. Bhruidhinn sinn mu dheidheinn structar na clasaichean is a ' chursa.

As deidh sin, chuala sinn oraid le oighe Agnes Rennie. Tha i ag obair aig companaidh foillseachadh, Acair ann an Steornabhagh.

An uair sin, bha buth-obrach aig Angela NicFhionghuin a-rithist. Bha clas math. Rinn sinn obair le claradair.

No comments:

Post a comment