Sunday, 21 August 2011

A' chiad deireadh seachdain ann an Steornabhagh

Ghluasad sinn a-mach Ionad na Drochaid gu Hebhostel airson da oidhche air Dihaoine.

Dhuisg mi gu math trath madainn Disathairne agus dh' obraich mi air program airson seachdain nam meadhanan soisealtas ann an Glaschu an ath mhios.

Leugh mi mu dheidheinn reic car-boot sa phaipear an-asgaigh Events, agus ma tha, chaidh mi ga lorg. Co-dhiu, cha robh reic ann! An aite sin, chaidh mi dhan ionad spors airson suil thoirt agus an uair sin chaidh mi a dh'fhaicinn caraichean a' gabhail pairt ann an Rally Hebrides oir bha iad air an rathad air ais don aite-fuirich agam.

An uair sin chaidh mi son cofaidh ann an talla-eaglaise. Ghabh mi ti, meringue is foileagan le subh-craoibhean. Rinn iad £207.50 airson cloinne ann an Bangalore. Nuair a bha mi ann, shuidhe mi aig bord le 3 mnathan agus bhruidhinn sinn ri ceile. Bha te tidsear na Gaidhlig ann an Tioradh agus chuir i mi cuireadh a dheanamh ceilidh aig an taigh aice agus a fhaicinn an obair a bhrathair- tha e ag obair le beairt. S e Tormod Mac Choinnich an t' ainm a th' air.

Oidhche Shathairne dh'ith mi comla ri oileanaich eile ann an tigh-bidh Golden Choice. Ghabh mi 'sizzling beef oriental style'! As deidh dinneir, chaidh mi air ais do An Lanntair agus choisich mi mun cuairt taisbeanadh Harris Tweed.

Bha an-diugh gu math samhach. Bhruidhinn mi ri balach a Uddingston san ostal. Toisichidh e aig colaisde a chaisteal agus ionnsaichidh e Gaidhlig. Bha beagan neonach oir chunnaic mi e ann an dealbhain air Facebook o chionn 2 no 3 latha! Rinn e turas le partaidh naiseantas na h-Alba ann an Giblean.

Bha feum agam air sgriobhadh litir do am BP agam air thaobh am buidheann agam ann an Glaschu agus bha mi ag obair air MnamS.

Bha mi a bruidhinn ri manaidsear aig Bridge Centre agus chord rium. Tha mi nam beachd gu bheil i maoin gle phriseil sa coimhearsneachd an seo.

Choimhead mi Seachd An La air loidhne agus an drasta, tha mi ag eisteachd ris an naidheachd mu dheidheinn tachartasan ann an Libya.

No comments:

Post a comment