Wednesday, 19 October 2011

Gearan mu Leabhraichean Gàidhlig - Rant on Gaelic Books

Why is it I can buy a book that's over 100 years old really easily from the Internet, and I can't buy a modern book - that I need to read for my degree - anywhere in the world? Why aren't Gaelic books available to download to my Kindle? Get it sorted!!!


Tuesday, 18 October 2011

Dimairt - An latha nas àirde

'S ann air Diamairt
a tha an latha nas trainge dhomh.
'S toil leam a bhi dripiel ach
's e Diamart an latha a thoirt na briosgaid.

Cha toil leam an streap gus
a cheann an latha seo.
'S e Dimairt an latha, gu dearbh,
gum bhrisidh druim a' chàmal.
Mu sin tha mi cinnteach!

Co-dhiù, as dèidh Nollaig
cha bhi Dimairt cho cruadh
agus 's mathaid, an uair sin,
bi mi ag radh gur b' e Dimairt
an latha nas fheàrr leam!

Sunday, 16 October 2011

Ag obair saor-thoilich aig a Mhod

Bha mi ag obair aig a' Mhod ann an Steornabhagh an-de airson a' chiad latha na co-fharpaisean. Thoisich mi obair mar stiubhard fo Iain Norman trath sa mhadainn aig 8.30.

Ro-laimh sin, dhuisg mi aig 7.15m, leum mi a-mach as an leapaidh agam aig Hebhostel agus fhras mi. An uair sin, ghabh mi bracaist nam aonar (air sgath gun do dh'fhag triur eile, co bha san aon seomar agamsa, nas traithe. Bha mi a bhruidhinn le Tearleach. Bha e suas air an rothair aige agus rinn e turas na eileanan air a rhothair. Thuirt e gun robh e ann an tubaist faisg air na Heardh. Bha gaoth laidir air a lifted him up off the road nuair a bha e air a rhomhair!). Chaidh mi dhan chadal as deidh latha na suibhal fada mu 11.30f. Chunnaic mi deireadh nan oraidean aig oidhche fhosgailte san Lanntair. Chunnaic mi aon no dha dhuine ann a tha eolas orm bho an t-am nuair a bha mi suas airson Sgoil Shamhraidh mu 6/8 seachdain air ais.

Mar a bha mi ag radh, thoisich mi aig 8.30m. Chuir Iain Norman (ard-stiubhard) failte orm agus an uair sin rinn Iain MacArthur (neach-stiuiriche son luchd-obrach sair-thoilich) an aon rud. Rinn mi ceilidh comhla ri Annie is te eile co bha tidsear Ghaidhlig nuair a bha I ag obair. Fhuair mi bogsa programmaichean agus bha mi ag obair aig doras an talla, beagan mar bounsair! Bha mi air chuideachadh leis an cashing-up cuideachd. Tha cuimhne agam air na ceicaichean blasta, deante aig an taigh tha mi cinnteach, comhla ris an teatha is cofaidh. Bha sinnse looked after gle mhath! Fhuair sinn baga bhiadh son lon cuideachd agus cuairt eile na ceiceachan is teatha. Bha mi ag obair aig na dorsan gus 4.30f.

As deidh sinn, chaidh mi a dheanamh check-in aig am Bridge Centre agus cgaidh mi dgan Coop cuideachd son dinear. Choimhead mi X Factor air an telebhision son a' chiad am agus nuair a chrioch e chaidh mi don cheilidh far an do chluich Face the West. Bha mi bruidhinn ri Murdo ann agus ri dithis eile bho buidheann stiuiriche na Mod ann am Paislig. Bha mi air falbh as deidh 4 magners aig 12m.

Dh'fhag mi am Bridge Centre beafan as deidh 12f Didomhnaich. Bha mi a' bruidhinn ru Ellie Evans as a Chumraidh ach co tha a' fuirich ann an Dun Eideann is co tha a' deanamh ceum ann an ceol tradiseanta aig Conservatoire na h-Alba ann an Glaschu. Bhuannaich i trophy air Diciadain cuideachd son a' cluich am fidhle. Bidh i a' cluich an clarsach Diciadain sa tighinn ann am farpais eile.

Thillidh mi dachaigh mu 11f a-nochd as deidh bata-aiseag is 3 busaichean.

Chord rium gu leir an dmeireadh seachdain seo. Bha eolas math is inntineach dhomh.
Friday, 14 October 2011

Ard-urlar? Mi-fhin? Chan eil fhathast!

Rinn mi a' chiad clas oidhche aig Taigh-Cluich Citizens air Dimairt. Bha mi a' smaoineachadh gum biodh e math a dhol air cursa acting oir leugh mi gum biodh e doigh mhath airson leasaichadh mi-fhein. Chi sinn!

Bha oidhche gu math sporsail ach mar a smaointinn mi bha mi a-mach an comfort-zone agam. Ach, 's e sin math.

A-reir deuchainn phsychometric, 's e pian a th' ann an self-motivator dhomh!

Air an rathad...a-rithist!

Tha mi air mo shlighe a Steornabhagh son oidhche failtecheas a' Mhod Naiseanta a-nochd far am bi mi a' cuideachadh mar stiubhard.

Cha bhi mi gle bored ge-ta! Feumaidh mi leirmheas sgriobhadh son madainn Dhiluain! Tha mi ga dheanamh air MyGaelic.com.

Dh' fhag mi Glaschu aig 10:40 son Inbhir Nis. As deidh sin, theid mi a Ulapul son am bata-aiseag. Bidh mi a' ruigsinn air Leodhas mu 20:20.

Tha mi a' fuireach ann an Hebhostel a-nochd agus gluaisidh mi gu ionad drochaid a-maireach airson oidhche. Bidh mi ag obair bho 8:30 gu 17:30 a-maireach. As deidh, tha mi a' smaointinn gu bheil mi a' dol dhan ceilidh far am bi Face the West a' cluich. Chi mi!

Tillidh mi feasgar Didomhnaich a Ghlaschu. 'S e sin am plana!