Friday, 30 September 2011

Oidhche ann an Dun Eideann

Thainig mi a Dhun Eideann airson beagan rannsachadh dheanamh aig Ceilidh nan Amhrain ann an Ionad Choimhearsneachd ann an Crois na Cise. Bha mi airson orain is foinn Ghaidhlig dh'ionnsachadh. An aite sin, tha mi a' suidhe ann an Starbucks air Sraid a' Phrionnsa ag ol cofaidh. Chan eil mi gle shona. Ma bha mi air fuirich 5 mionadean eile bhiodh sgeul eile! Thuirt an sianatar nach tachairt an tachart sin agus fiu 's nach robh clas an sheachdain sa chaidh. Innse dhomh, mas e ur toil le, carson am fhoillseichadh duine sam bith sanasan is bileagan airson tachartas nach bi air/ann? Tha mi toilichte nach thoirt mi duine sam bith comhla leamsa co-dhiu, mus deach mi sin, nach bu shuidhe mi an seo nam aonar! Bha mi a' smaontinn: Co tha John Player? Carson a tha e air itealan? Carson nach eil duine eile a dheanamh failteachas? Freagairt: bha mi 5 mionaidean cho trath! Co dhiu, choinnich mi Deirdre aig PsycheGaelic ceilidh agus thuirt I gun robh e ann ach chaidh i airson 7f! Och uill, an ath thuras :) bu chor dhomh beagan uine nas fhada (waited) fhuirich! Bha deagh oidhche co-dhiu air an whole.


Mod Naiseanta Rioghail Ghlaschu

Rinn mi ath-chuingach (petition) miosan air ais oir tha mi airson a' Mhod a thiginn a Ghlaschu. Uill, bha coinneamh agam ann an talla ceol-ciurm as deidh mo chlas aig oilthigh sa mhadainn. Bha coinneamh math is cairdeil. Man a bha mi a smaointinn, cha bhi e comasach a thoirt am Mod gu Glaschu ann an 2015, ach tha cothrom ann ga dheanamh ann an 2016, 2018 no 2019... Tha am MNR ann an Steornabhagh ann an 2 sheachdain. 'S docha bi mi ann a chuideachadh saor-thoilich ma faigh mi beagan taic-airgead son cosgaisean aite-fuirich is siubhail. Agus bi am Mod a' tighinn a Phaislig ann an 2 bhliadhna as deidh Dunoon.

Tuesday, 27 September 2011

BBC Alba an-de

Chaidh mi dhan choinneamh aig a' BhBC a-raoir ri buill aig Glasgow's Gaelic Meetup. Rinn sibh deuchainn air larach-lin ur 'learngaelic.net'. Chlaradh iad e cuideachd is rinn sinn voxpox!


Sunday, 25 September 2011

Co-latha-breith sona dhomh!

Bha co-latha-breith agam air Disathairne sa chaidh. Co-dhiu, fhuair mi surprise mor air oidche Haoine! Chuir mo phiuthar cheildh air doigh partaidh surprise aig Curry Karaoke ri-taobh an Cluidh le a' mhor-chuid an teaghleach agam. As deidh am partaidh, chaidh sinn don flat agamsa airson beagan comhradh is pios ceic is cofaidh. Chord rium gu leor an oidhche seo. Air Disathairne, chaidh mi dhan choinneamh neo-fhoirmeil an sgioba stiuireadh Meetup gun chur Graeme air doigh. Didomhnaich bha mi a' leughadh paipearan son an clas agam 'an leabhar Ghaidhlig'.

Friday, 23 September 2011

Co-fhaclair Gaidhlig (saor an asgaidh!)

Fhuair mi sin an-de bho Comhairle nan Leabharaichean. Fhuir mi 20% discount oileanaich cuideachd nuair a cheannaich mi leabharaichean.


Thursday, 22 September 2011

Darna turas aig Taigh-tasgaidh Taobh na h-Aibhne

Tha mi direach aig taigh-tasgaidh Comhdail is Siubhail na h-Alba son an darna turas agam ann an 3 seachdain!
Tuesday, 20 September 2011

Oilthigh a-rithist!

Thoisich mi air ais aig oilthigh an-de. Tha mi san treasamh bliadhna a-nis agus tha mi a' deanamh clasaichean tron meadhanan Gaidhlig. Rinn mi clas litreacheas (an leabhar Gaidhlig) agus clas sgilean is canan an-de. An-diugh, rinn mi clas litreachas eile (an nobhail Gaidhlig) agus clas introductory ann an Gaidhlig na h-Eireinn. Chaidh mi dhan da chothrom comhraidh cuideachd- aon an-de agus aon sa mhadainn. Chan eil clas agam a-maireach ach bidh slighe-dealbhaidh ann aig 2f mar phairt an t-iomairt 'Gaidhlig aig Oilthigh Ghlaschu'. Tha mi cinnteach gum bi sin sporsail.

Sunday, 18 September 2011

An-de

Dhuisg mi trath sa mhadainn agus chaidh mi dhan Sgoil Ghaidhlig Ghlaschu a chur air adhart ar tachartasan son Seachdain nam Meadhanan Soisealta an ath sheachdain. Bhruidhinn mi ri Daibhaidh agus ri Alasdair ann. 'S e tidsear Ghaidhlig a th' ann an Alasdair airson Buidheann Dhisathairne. Bha Daibhaidh a' deanamh ti is cofaidh son na luchd-ionnsachaidh.

As deidh sin, chaidh mi dhan Sraid Earra-Ghaidheall a fhaighinn duaisean son crannchur-gill (raffle) air oidhche Mhairt. Fhuair mi 8-10 duaisean bho na buithtean. Seo liosta air an larach-lin agam: http://smwgla.gaelicglasgow.org.uk


Wednesday, 14 September 2011

Bileagan!

Bha mi gu math trang an-diugh. Bha mi aig coinneamh sa meadhan a' bhaile an uair sin, fhuir mi na bileagan bho Clydeside Press air High Street agus as deidh sin chaidh mi dhan oifisean aig GHA airson foirm iarrtais airson taic airgid airson proiseact ur air an taobh a deas Ghlaschu. Bhruidhinn mi le Sean mu dheidheinn tartan ribbon agus nuair a bha mi air ais dachaigh bha mi ag obair air Facebook agus rinn mi tachartas airson Blasad Gaidhlig madainn Diluain.


Tuesday, 13 September 2011

Seachdain nam Meadhanan Soisealta Ghlaschu agus mi-fhein!

Tha mi ag obair air proiseact ur aig Meetup Gaidhlig Ghlaschu airson Seachdain nam Meadhanan ann an Glaschu. Rinn mi bileag oidhche Dhomhnaich, rinn mi larach-lin airson an tachartasan a-raoir, agus reic mi aite son sanasan air am bileag againn an-diugh. Chaidh mi dhan choinneamh aig Taigh-osda Earra-Ghaidheal le Bobby agus an uair sin le Laurie aig Sutherlands a bhruidhinn mu dheidheinn ar cuirm-ciuil Sing-Up an ath Dhiamairt. Tha coinneamh eile agam a-maireach le Leona bho Fheis nam Meadhanan Cheilteach airson beagan comhairle air camarathan, etc airson livestreaming agus feumaidh mi na bileagan fhoillseachadh. Agus tha coinneamh eile oidhche Ardaoin! Tha mi a' dol a bhi gu math trang...

Seachdain nam Meadhanan Soisealta - Meetup Gaidhlig Ghlaschu - Tachartasan

Social Media Week Glasgow

Sunday, 11 September 2011

Seachdain sa chaidh

An seachdain sa chaidh rinn mi cursa Ulpan mar phairt dhen phrogram Gaidhlig aig Oilthigh Ghlaschu. Rinn sinn aonad Ulpan le Fiona Dunn, clas sonraichte (mar clas a' seinn le Linda NicLeoid, seisean fhiosrachaidh le Fiona agus clasaichean drama le Daibhaidh Walker) agus clas comhraidh gach latha, Diluain gu Dihaoine.

Chaidh mi feasgar Diciadain dhan failteachas aig Glaschu Beo airson leathbhreacan na cuairt-litir ur (am Foghar). Leugh mi copaidh air an treana nuair a thill mi dachaigh agus chunnaic mi an dealbh agam!

Bha mi ag obair gu math cruadh air tachartasan airson seachdain nam meadhanan soisealta ann an Glaschu. Tha mi a' coimhead air adhart chun an oidhche a' seinn le Gillebride MacMillan agus cairdean. Tha mi gu math nerbheis co-dhiu. S' e undertaking mor a th' ann.

Oidhche Shathairne chaidh mi dhan CCA airson Ceol is Craic. Bha oidhche gu math sporseil!

Oidhche mhath a bha a-raoir aig Ceol is Craic

Rainig mi beagan fadalach aig cothrom comhraidh agus dh'ionnsaich mi as deidh gun robh fion an-asgaidh aig an toiseach an oidhche... Cha d'fhuir mi glainne!

Och uill, co-dhiu gheibh mi pairt ann an cearcal comhraidh fo stiuriche de Sine aig CnaG. Bha sinn a' bruidhinn mu dheidheinn biadh. Bha clar-bidh sonraichte ann airson Ceol is Craic ach b' e ro fhancaidh air mi shon - dh' ith mi Indian air Rathad an Byre le Gordon ro an seisean.

An uair sin, chunnaic mi fiolm aig Timothy Neil(?) Agus bha ro-radh ann le Timothy co a tha ga dheanamh. B' e Hallaig t' ainm a bh' air le fiolm mu dheidheinn Somhairle Mac Ghill Eathain.

As deidh am fiolm, shuide sinn sios airson bardachd is ceol agus beagan Standup le Carina NicLeoid. Bha orain snog aig Mairi Sine Chaimbeul agus ceol math aig Suzanne, Daibhaidh is Pearlfishers agus na BMX Bandits.

Fhuir mi dachaigh aig uair sa mhadainn. B'  deagh oidhche a bh' ann gu dearbh!

Tuesday, 6 September 2011

Dheireadh sheachdain mu dheireadh ann an Steornabhagh

Bha feum agam air obair dheanamh air tachartasan airson seachdain nam meadhanan soisealta fad's a bha na eile aig cuirm ciuil Kathleen McInnes anns an Lanntair. Ach bha mi gu math toilichte oir dhuisg mi trath madainn Disathairne son bata-aiseag air mo slighe dachaigh. Leum mi a-mach leabaidh aig 5.30m agus thug mi an t-aiseag aig 7m. Thill mi dachaigh ann an Glaschu aig 5f. Bha mi gu math sgith!Cursa goirid ann an Gaidhlig - latha 11 is 12

B' e clas ciuil a bh' ann a-rithist air Diardaoin le Calum Martin as deidh clas comhraidh. Rinn e claradh nan orain aig na tri buidheannan.

Sa latha mu dheireadh, b' e oraid a bh' ann le Storlann Naiseanta agus fhuair sinn leabhar is freebies eile. As deidh lon, bha sinn ag eisteachd ri claradh na program reideo againn, deochan agus b' e cothrom a bh' ann airson dealbhan. Beagan PR! Sin e!

Friday, 2 September 2011

Aite-fuirich ann an Steornabhagh

Tha mi air falbh an-drasta, air ais dhan flat agamsa ann an Glaschu. Co-dhiu, b' e aite-fuirich a bh' ann aig a' Bhridge Centre gu math inntineach.