Sunday, 18 September 2011

An-de

Dhuisg mi trath sa mhadainn agus chaidh mi dhan Sgoil Ghaidhlig Ghlaschu a chur air adhart ar tachartasan son Seachdain nam Meadhanan Soisealta an ath sheachdain. Bhruidhinn mi ri Daibhaidh agus ri Alasdair ann. 'S e tidsear Ghaidhlig a th' ann an Alasdair airson Buidheann Dhisathairne. Bha Daibhaidh a' deanamh ti is cofaidh son na luchd-ionnsachaidh.

As deidh sin, chaidh mi dhan Sraid Earra-Ghaidheall a fhaighinn duaisean son crannchur-gill (raffle) air oidhche Mhairt. Fhuair mi 8-10 duaisean bho na buithtean. Seo liosta air an larach-lin agam: http://smwgla.gaelicglasgow.org.uk


No comments:

Post a comment