Sunday, 25 September 2011

Co-latha-breith sona dhomh!

Bha co-latha-breith agam air Disathairne sa chaidh. Co-dhiu, fhuair mi surprise mor air oidche Haoine! Chuir mo phiuthar cheildh air doigh partaidh surprise aig Curry Karaoke ri-taobh an Cluidh le a' mhor-chuid an teaghleach agam. As deidh am partaidh, chaidh sinn don flat agamsa airson beagan comhradh is pios ceic is cofaidh. Chord rium gu leor an oidhche seo. Air Disathairne, chaidh mi dhan choinneamh neo-fhoirmeil an sgioba stiuireadh Meetup gun chur Graeme air doigh. Didomhnaich bha mi a' leughadh paipearan son an clas agam 'an leabhar Ghaidhlig'.

2 comments: