Wednesday, 22 February 2012

Ag obair sa Bheurla

Thoisich mi obair pairt-uine an-de aig Pairc Teicneolais Hamaltan. Cha b' urrainn dhomh obair lorg ann an Glaschu agus mar sin tha mi air ais ann an Siorrachd Lannraigh a Deas. Tha mi a' deanamh treanadh airson ceithar seachdainan sa ionad conaltradh aig John Lewis. S e sin an darna thuras a dh' obrachadh mi ann an ionad conaltradh ge-ta. Bha mi ag obair ann an Airdrie aig BeCogent air leth AOL! Bu bheag orm an obair sin! Tha mi an dochas gum bi an obair seo nas fhearr. Tha deagh fhearachdain ge-ta. S toil leam structur a' bhuidne agus gur e coltach ri obair proifeisante a th' ann.

Tuesday, 14 February 2012

An t-Oban

An t-Oban

Rising from the Lorne
Under the shadow of McCaig
Sits this wee Scottish community
Of English, of Gaelic, of others.

Rainig mi san Oban oidhche na Sabaid. Chaidh mi a-mach agus rinn mi ceilidh le Tracy is Tracey, Jim the taxman agus fear eile co bha a' cluich am puggies gun sgur. B e sorry sight a th' ann. Thug e dhomh an dealbh cha robh moran dochas ann. As deidh sin, chaidh mi an ath doras agus bruidhinn mi ri fear og as an tEilean Lios Mor sa Gaidhlig agus an uair sin le te eile co bha cairdeas ri balaich bhatersaidh. An uair sin, chaidh sinn don Taigh seinnse Lorne. Bha mi a bruidhinn ri fear og eile sa Gaidhlig ann agus ri ti eile. Chaidh mi air ais don taigh osda as deidh uair no dha agus air an rathad thainig mi air fear eile leis a' Ghaidhlig le cu.

Bha mi airson a dhol do Eilean I sa chiad am mo bheatha. Ach taing do dith serbheis a' bhus ann am Muile cheitheamh mi Diluain ann an Oban.

Air an aon latha leugh mi gun do cheitheamh Mull & Iona Community Trust £1m air togladh ur aig steisan an aiseag ann am Muile. Bu choir dhomh radh - de cho daor am bi e a dheanamh clar ama math is 'joined up' ann am Muile airson a' deanamh ceanglaichean leis seirbhisean poblach transport eile?

Chaidh mi gu turas aig MacCaig. Chan eil e tur nam beachdsa, chunnaic mi e mar 'Highland Cathedral' na nadar. Cha robh e threatening mar a thug dealbh aig am facal 'tur'. Bha e samhach. S e sanctuary a th' ann nam beachdsa.

An uair sin chaidh mi dhan buithtean. Tha moran buth chatharran ann. Cheannaich mi dealbhain air canvas de Dun Eideann, strainer son teatha agus jug a bhainne beag is bol siucar beag le faclan sa Albannaich. Tha iad snog!

Chaidh mi do Pancake Place ach cha toil leam an t-aite seo. Bha am failte gu math fuar. Mar sin, chaidh mi a-muigh agus lorg mi Little Bay Cafe far an do dh' ith mi brot is caipraichean agus dh'ol mi cofaidh ann an Dolce Vita.

Bha mi a' fuireach aig taigh osda Colmcille. Cha robh mi cho toilichte leis an seomar agam no an t-seirbheis back of house ach bha front of house gle mhath.

Chunnaic mi Gaidhlig gu leor san Oban san soudhnaichean poblach, sa buithtean agus air postairean son luchd-turais sa harbour. Cha chuala mi Gaidhlug san sraidean ge-ta.

Cha robh misneachd ann co dhiu airson neo-eimsimleachd na h-Alba. Chunnaic mi torr duine bho Sassan ann, agus chunnaic mi long aig UK Borders Agency ann.