Wednesday, 22 February 2012

Ag obair sa Bheurla

Thoisich mi obair pairt-uine an-de aig Pairc Teicneolais Hamaltan. Cha b' urrainn dhomh obair lorg ann an Glaschu agus mar sin tha mi air ais ann an Siorrachd Lannraigh a Deas. Tha mi a' deanamh treanadh airson ceithar seachdainan sa ionad conaltradh aig John Lewis. S e sin an darna thuras a dh' obrachadh mi ann an ionad conaltradh ge-ta. Bha mi ag obair ann an Airdrie aig BeCogent air leth AOL! Bu bheag orm an obair sin! Tha mi an dochas gum bi an obair seo nas fhearr. Tha deagh fhearachdain ge-ta. S toil leam structur a' bhuidne agus gur e coltach ri obair proifeisante a th' ann.

No comments:

Post a comment