Wednesday, 31 August 2011

Cursa goirid ann an Gaidhlig - latha 10

Rinn sibh clas comhraid sa mhadainn. Leugh agus bhruidhinn sinn mu dheidheinn pios as An Gaidheal Ur. As deidh an clas sin, b' e buth-obrach a bh' ann air proiseact mu dheidheinn mion-canan le Angela NicFhionghuin. An uair sin, chaidh sinn dhan craoladhadh nan Gaidheal aig BBC Alba agus rinn sinn beagan editing airson ar proiseact.Tuesday, 30 August 2011

Cursa goirid ann an Gaidhlig - latha 8 agus 9

Bha clasaichean comhraidh a h-uile latha an-de. Chaidh sinn gu Rubha an Fhitheach (Ravenspoint) an-diugh agus chunnaic sinn tasglann is taigh-tasgaidh. As deidh sin, chuala sinn oraid le Tormod MacGriogair bho Chomunn Eachdraidh Steornabhaigh.


Sunday, 28 August 2011

An darna dheireadh sheachdain ann an Leodhas

Rinn mi beagan suibhail an deireadh sheachdain seo. Dhuisg mi trath madainn Disathairne agus thug mi am bus gu Nis far a choisich mi dhan taigh solais aig Rubha Robhanais.

Choisich mi air ais agus chaidh mi a dh'fhaicinn carn-cuimhne airson bathadh Chunndail.

Chunnaic mi dithis a' marcaich tuinn sa mhuir agus an uair sin crodh air an traigh!

Chaidh mi air ais agus choisich mi gu Teampal Mholuaidh. Bha an dorus bheag fosgailte, ma tha chaidh mi a-steach...

As deidh sin, dh'ith mi lon sa Tearoom. Cha robh Gaidhlig ann ge-ta!

Thug mi am bus air ais gu Steornabhagh.

Diadomhnaich, bha mi sa chidsin a' cocairich. Rinn mi brot agus rostadh mi cearc! As deidh sin, choimhead mi fiolmichean agus sin e!


Friday, 26 August 2011

Ionad na Seann Sgoil, Siabost, Leodhas

Dh' ith sinn lon an seo. Bha lon uabhasach blasda cuideachd! Bha na mnathan an seo gle shnog agus bha iad ag obair soir thoilich. Rinn iad brot gu leor agus ceapraichean. Lean ti is cofaidh is ceic! Bhruidhinn iad nadurrach sa Ghaidhlig. Bha eolas sonraichte. As deidh lon, chunnaic sinn a' ghearradh a tha breagha cuideachd.


Cursa goirid ann an Gaidhlig - latha 7

Thoisich sinn aig 11.30 sa mhadainn. B' e clas sporsail a bh' ann an-diugh. Rinn sinn clas drama le Anna Frater. Leugh sin a' chiad da sealladh ann an pios drama le Alasdair Caimbeul leis an t-ainm 'Omm'. Bha torr faclan a Leodhas san sgriobt.

As deidh na clasaichean chaidh mi a' coisich dhan monument aig James Matheson oir bha latha grianaich.
Cursa goirid ann an Gaidhlig - latha 6

Bha clas comhraidh gle innineach le Angela. Leugh sinn pios as a' phaipear le Aonghas Padraig Caimbeul air na duine og a bha an teas meadhain na h-upraid ann an Sassain.

As deidh sin b' e clas luadh a bh' ann le Amy NicAmhlaigh. Gu mi fortunach, cha robh uidh agam idir san chlas! Bha mise bored son a' chiad am mo bheatha. Cha robh an t-oide, ach tha mi a' smaoinitinn gu bheil cus cudrom air ceol is seinn sa chursa. Bha beagan mar brain overload! An aite sin as deidh lon, chaidh mi airson coisich agus bhruidhinn mi ri luchd-turais.

Cursa goirid ann an Gaidhlig - latha 5

Rinn sinn clas comhraidh agus buthan-obrach ann an ceol le Calum Martin.

Chan eil sin gle fheumail air mo shon ach is toil le a' mhor-cuid am buidheann iad. Bha sinn ag obair ann an 3 sgioban agus rinn sinn orain ur le fonn ur.

Chuideachadh mi mo sgioba leis a' mheadrachd agus rannsachadh. Rinn mi bhideo an obair cuideachd. Cha robh mi gun fheum gu leir!!!


Cursa goirid ann an Gaidhlig - latha 4

Thoisich sinn le clas comhraidh ach bha clas goirid oir bha Morna bho BnaG ann agus bha coinneamh againn comla ri ise. Bhruidhinn sinn mu dheidheinn structar na clasaichean is a ' chursa.

As deidh sin, chuala sinn oraid le oighe Agnes Rennie. Tha i ag obair aig companaidh foillseachadh, Acair ann an Steornabhagh.

An uair sin, bha buth-obrach aig Angela NicFhionghuin a-rithist. Bha clas math. Rinn sinn obair le claradair.

Siubhal sheallaidhean ann an Leodhas

Rinn sinn turas gu:

Tursachan Chalanais;
Dun Charlabhaigh;
Ionad na seann Sgoil, Siabost;
Taighean Dubh nan Gearrannan;
Ionad Tionnsgain aig Harris Tweed; agus
Taigh Dubh Arnoil.

Chunnaic sinn an Whalebone Arch ach cha robh uair sam bith a dh'fhaicinn an t-sean muile lochlannoch.
Monday, 22 August 2011

Sunday, 21 August 2011

A' chiad deireadh seachdain ann an Steornabhagh

Ghluasad sinn a-mach Ionad na Drochaid gu Hebhostel airson da oidhche air Dihaoine.

Dhuisg mi gu math trath madainn Disathairne agus dh' obraich mi air program airson seachdain nam meadhanan soisealtas ann an Glaschu an ath mhios.

Leugh mi mu dheidheinn reic car-boot sa phaipear an-asgaigh Events, agus ma tha, chaidh mi ga lorg. Co-dhiu, cha robh reic ann! An aite sin, chaidh mi dhan ionad spors airson suil thoirt agus an uair sin chaidh mi a dh'fhaicinn caraichean a' gabhail pairt ann an Rally Hebrides oir bha iad air an rathad air ais don aite-fuirich agam.

An uair sin chaidh mi son cofaidh ann an talla-eaglaise. Ghabh mi ti, meringue is foileagan le subh-craoibhean. Rinn iad £207.50 airson cloinne ann an Bangalore. Nuair a bha mi ann, shuidhe mi aig bord le 3 mnathan agus bhruidhinn sinn ri ceile. Bha te tidsear na Gaidhlig ann an Tioradh agus chuir i mi cuireadh a dheanamh ceilidh aig an taigh aice agus a fhaicinn an obair a bhrathair- tha e ag obair le beairt. S e Tormod Mac Choinnich an t' ainm a th' air.

Oidhche Shathairne dh'ith mi comla ri oileanaich eile ann an tigh-bidh Golden Choice. Ghabh mi 'sizzling beef oriental style'! As deidh dinneir, chaidh mi air ais do An Lanntair agus choisich mi mun cuairt taisbeanadh Harris Tweed.

Bha an-diugh gu math samhach. Bhruidhinn mi ri balach a Uddingston san ostal. Toisichidh e aig colaisde a chaisteal agus ionnsaichidh e Gaidhlig. Bha beagan neonach oir chunnaic mi e ann an dealbhain air Facebook o chionn 2 no 3 latha! Rinn e turas le partaidh naiseantas na h-Alba ann an Giblean.

Bha feum agam air sgriobhadh litir do am BP agam air thaobh am buidheann agam ann an Glaschu agus bha mi ag obair air MnamS.

Bha mi a bruidhinn ri manaidsear aig Bridge Centre agus chord rium. Tha mi nam beachd gu bheil i maoin gle phriseil sa coimhearsneachd an seo.

Choimhead mi Seachd An La air loidhne agus an drasta, tha mi ag eisteachd ris an naidheachd mu dheidheinn tachartasan ann an Libya.

Saturday, 20 August 2011

Cursa goirid ann an Gaidhlig - an treasamh latha

Thoisich sinn leis a' chlas comhraidh Dihaoine. Bhruidhinn sinn mu dheidheinn an turas a dh' Uig agus de am bi sinn a' deanamh aig dheireadh an sheachdain.

As deidh cofaidh, chaidh sinn sa chlas ceol comhla ri Chalum Martin mar oide. Fhuair sinn facal-faire airson eadar-lion sa cholaiste a chleachdadh, ge-ta cha d' obraich e!

Chord rium a' sgriobhadh oran airson seachdain nam meadhanan soisealta ach cha robh tide gu leor airson ceol dheanamh. 'S docha bi turas ga dheanamh an ath sheachdain...

As deidh na clasaichean, chaidh sinn dhan aite-fuirich ur airson 2 latha.

Seo dealbh an sealladh bho mo h-uinneag sa mhadainn aig ionad na drochaid - no a' sheann YM. B' e madainn bhreagha a bh' ann.


Thursday, 18 August 2011

Turas a dh' Uig - Bosta

Chaidh sinn dhan taigh lochlannach ann am Bosta. S e togaladh snog a th' ann agus tha e gu math comfhurtail a-staigh comhla. Fhuir sinn failteachas math san taigh. Bha teine blath deante le moine ann!
Turas a dh' Uig - Uig

Gheibh sinn lon - brot deante aig an taighe is ceapaerichean - ann an Uig aig ionaid choimhearsneachd. Lorg mi a-mach mu dheidheinn bainnse Leodhais a thacairt ann an Glaschu! Tha am buth-cofaidh a' reic ceic uabhasach math agus chan eil iad daor!
Turas a dh' Uig - Ardroil

Chaidh sinn gu Ardroil sa mhadainn, far an deach na Fir-Taileisg a lorg. 'S e traigh snog a th' ann agus bha an t-aimsir tioram is bha e grianach cuideachd! Cha robh cho teth ge-ta!
Wednesday, 17 August 2011

Cursa goirid ann an Gaidhlig - an darna latha

B' e Angela Nicfhionghuin an t-ainm a bh' air an oide againn an-diugh. Tha i ag obair aig Reideo nan Gaidheal. Rinn sinn brainstorming airson beachdan airson proiseactan a dheanamh tron an cursa goirid. Tha 3 proiseactan a-nis agus ni sinn aon airson claradh dheanamh airson program air an reideo! 'S docha!

As deidh lon am feasgar, chaidh sinn don museum nan Eilean airson fiolma is taisbeanadh fhaicinn.Cursa goirid ann an Gaidhlig - a' chiad latha

Rinn mi a' chiad latha mo cursa goirid ann an Gaidhlig an-de. Cha robh toisich nas fhearr airson mi-fhein oir bha mi sgith, ach co-dhiu cha robh latha garbh san clasaichean!

Ann am buidheannan, dh'obraich sinn air bardachd sa chlas aig Anna Frater. Tha mi cinnteach gun sgriobh i dan gun leugh mi an-uiridh sa chlas litreacheas aig oilthigh. Uill, rinn sinn bardachd gu math neonach ach bha clas sporsail! Chleachdadh sinn faclan air pios paipear agus chruathaich sinn da dan.

Tha obair dachaigh againn son Dihaoine. Feudaidh sinn dan ur is nas fhearr dheanamh!

Tuesday, 16 August 2011

Aite-fuirich aig Bridge Centre, Steornabhagh

O mo chreach!

Tha mi gu math fortunach nach fuireach mi an seo son 3 seachdain. Tha dithis ann a' deanamh deuchainnean le gach inneal-rabhaidh teine san togalach. Carson nach b' urrainn dhaibh ga dheanamh nuair an deach sinn aig a' cholaiste?

A-raoir, cha do chadal mi gle mhath. Tha uinneag mor anns an doras agus tha soillse mor direach a-muigh an dorus. Cha robh e dubh san seomar agam.

Chan eil comharra math airson fonaichean-laimhe idir. Thuirt manaidsear gu bheil cus concrait.

Agus, chan obraich an larach-lin san seomar agam, no seomar aig 6 eile. Feumaidh sinn gus a-maireach feitheamh airson freagairt

Mar a thuirt mi, o mo chreach!

Tha mi an dochas gu cadalaidh mi nas fhearr a-nochd agus gum bi latha tioram a-maireach cuideachd!

Monday, 15 August 2011

Seachdain sa chaidh

Bha seachdain gle thrang!

Rinn mi coinneamh comhla ri mo dhotair trath madainn Diluain agud fhuair mi prescriptions airson mo phalsy. As deidh sin, rinn mi lethbhreacain mo thaisbeanadh aig an taigh airson coinneamh bhliadnail aig Meetup Gaidhlig Ghlaschu aig 2f san Leanag. Tha mi toilichte ag radh gun robh coinneamh math agus tha sgioba stiuireadh ur is deonach againn.

Chaidh mi dhan Ionad Spors ann an Pollag airson coinneamh comhla ri neach-spors aig Glasgow Club. Tha plana exercise agam fhathast airson 6 miosan. An uair sin, chaidh mi dhan coinneamh san Leanag a bhruidhinn mu dheidheinn SMWGlaschu (Social Media Week Glasgow - 19-23 September) comhla ri Iomairt Gaidhlig Ghlaschu is riochadairean aig MG Alba. Bha coinneamh math le deagh smaoinan.

Cha cuimhne agam an-drasta de a thacairt Diciadain, ach Diardaoin bha mi aig mo 'weigh-in' agus tha am phase A agam gu crioch. Toidichidh mi air an darna phase an ath mhios.

Bha mi ag obair Dihaoine air duilleagan is  larach-lin aig Glasgow's GaelicMeetup.

Chuir mi air doigh mo luggage Disathairne is Diadomhnaich airson siubhal gu Steornabhagh Diluain. Rinn mi beagan obair-taigh cuideachd!

Saturday, 13 August 2011

O mo chas! Moladh an latha...

Fhuair mi 'fish pedicure' sa mhadainn aig Pisces anns a' Forge Market. Lorg sinn e faisg air Asda. Chleachdadh mi Groupon voucher. Beagan neonach ach 's toil leam seo. Tha mi cinnteach gu bheil e gle naturach agus tha mo chasan a' fearachdainn nas fhearr! Tha mi ga moladh dhuibh!

Tha mi aig Pisces, Forge Market - 0141 889 7201. £1 / min a-mhain!

www.piscesfootpedicure.co.ukMonday, 8 August 2011

Tha mi nam runaire a-rithist!

Bha coinneamh bhliadhnail aig Meetup Gaidhlig Ghlaschu am feasgar. Thoisich e le ti is cofaidh, shortbread is jaffa cakes!

Rinn taisbeanadh mu dheidheinn ar buidheann bho Iuchar 2009 gu an-diugh agus air ar aithisg bhliadhnail cuideachd. As deidh sin, thagladh sinn airson oifigearean ura.

Tha Graeme Robb na chathraiche;
Tha Hayley Boyle na triosiaraiche; agus mar a thuirt mi suas, tha mise nam runaire son an darna turas.

'S e buill cho-thaghadh a th' ann an Eibhlin Blair, Louise Boyle agus Lindsay Macdougall.

Thuirt sinn moran taing gu Seoras Moireasdan agus Seumas Beattie airson a cuideachadh mar buill saor-thoiliche.

Thug mi preasantan beag gu sgioba stiuridhe 2010/2011 agus an uair sin chaidh sinn dachaigh.

Verbots

Cheannaich mi leabhar an-diugh as deidh a' choinneamh agam san Leanag ann am Partaig.

Fhuair mi Verbots bho Choimhairle nan Leabhraichean anns an aon togladh.

Tha Gaelic Books Council a' toirt an leabhar seo gu luchd-ionnsachaidh airson £3 not a-mhain. Tha p&p saor an asgaidh cuideachd (ann an UK) agus coisg beag son an t-saoghal eile.

Airson leabhreach, cuir fios gu 00 141 337 6241 no thig a-steach is cuir ceilidh!


Friday, 5 August 2011

Bell's Palsy

Tha ceann goirt orm agus tha leth mo theanga meilichte. Thuirt an dotair, gu bheil (Alexander Graham) Bell's 'Palsy' orm. Chan eil mi cinnteach, agus tha mi an dochas gu bheil i cearr!

Leugh mi mu dheidheinn 'neck and tongue syndrome' air loidhne agus b' fhearr leam sin! Gu dearbh, bhiodh nas fhearr nach eil mi tinn!! Chan eil e furasta a chadal agus chan obair ibuprofen no paracetamol gle mhath.

Ma bhios e Bell's Palsy ma tha, bidh pairilis ann an m' aodan is amhach agus bidh mo bheul ag aom airson 1 gu 3 miosan no fada! Nach bi e sporsail!!! Tha beagan an t-eagal orm. Gu mi-fhortunach, chan eil leigheis.