Wednesday, 17 August 2011

Cursa goirid ann an Gaidhlig - a' chiad latha

Rinn mi a' chiad latha mo cursa goirid ann an Gaidhlig an-de. Cha robh toisich nas fhearr airson mi-fhein oir bha mi sgith, ach co-dhiu cha robh latha garbh san clasaichean!

Ann am buidheannan, dh'obraich sinn air bardachd sa chlas aig Anna Frater. Tha mi cinnteach gun sgriobh i dan gun leugh mi an-uiridh sa chlas litreacheas aig oilthigh. Uill, rinn sinn bardachd gu math neonach ach bha clas sporsail! Chleachdadh sinn faclan air pios paipear agus chruathaich sinn da dan.

Tha obair dachaigh againn son Dihaoine. Feudaidh sinn dan ur is nas fhearr dheanamh!

No comments:

Post a comment