Sunday, 28 August 2011

An darna dheireadh sheachdain ann an Leodhas

Rinn mi beagan suibhail an deireadh sheachdain seo. Dhuisg mi trath madainn Disathairne agus thug mi am bus gu Nis far a choisich mi dhan taigh solais aig Rubha Robhanais.

Choisich mi air ais agus chaidh mi a dh'fhaicinn carn-cuimhne airson bathadh Chunndail.

Chunnaic mi dithis a' marcaich tuinn sa mhuir agus an uair sin crodh air an traigh!

Chaidh mi air ais agus choisich mi gu Teampal Mholuaidh. Bha an dorus bheag fosgailte, ma tha chaidh mi a-steach...

As deidh sin, dh'ith mi lon sa Tearoom. Cha robh Gaidhlig ann ge-ta!

Thug mi am bus air ais gu Steornabhagh.

Diadomhnaich, bha mi sa chidsin a' cocairich. Rinn mi brot agus rostadh mi cearc! As deidh sin, choimhead mi fiolmichean agus sin e!


No comments:

Post a comment