Tuesday, 16 August 2011

Aite-fuirich aig Bridge Centre, Steornabhagh

O mo chreach!

Tha mi gu math fortunach nach fuireach mi an seo son 3 seachdain. Tha dithis ann a' deanamh deuchainnean le gach inneal-rabhaidh teine san togalach. Carson nach b' urrainn dhaibh ga dheanamh nuair an deach sinn aig a' cholaiste?

A-raoir, cha do chadal mi gle mhath. Tha uinneag mor anns an doras agus tha soillse mor direach a-muigh an dorus. Cha robh e dubh san seomar agam.

Chan eil comharra math airson fonaichean-laimhe idir. Thuirt manaidsear gu bheil cus concrait.

Agus, chan obraich an larach-lin san seomar agam, no seomar aig 6 eile. Feumaidh sinn gus a-maireach feitheamh airson freagairt

Mar a thuirt mi, o mo chreach!

Tha mi an dochas gu cadalaidh mi nas fhearr a-nochd agus gum bi latha tioram a-maireach cuideachd!

No comments:

Post a comment