Sunday, 10 June 2012

Deagh oidhche aig CCA a-raoir!

Bha mi sgith ach dh'innse dhomh a dhol chun a' cheilidh sa CCA. S e oidhche a bh' ann a bha cuir air doigh le Evin is Conradh na Gaeilge Ghlaschu. Agus rinn e obair math!

Bha ceol is bardachd ann. Bha am bardachd air leughadh a-mach mar dain is orain ann an Gaidhlig, Gaeilge is Beurla. Bu thoil leam leughadh bho Alison mun chat agus dan a bha leughadh a-mach comla ro ceol chlarsach.

Chunnaic mi gun robh moran misneachd leis na sgriobhadairean Eireinnach a bhruidhinn fad an tide gun cleachdadh Beurla. Bha eadar-theangaiche ann ach bha e torr nas nadaire. Tha mi an dochas gum bi e mar sin airson Gaidhlig na h- Alba. Ann an Glaschu at least! Nam bheachdsa 's e rud nas fhearr son luchd-ionnsachaidh an seo mar mi-fhein. Tha moran misneachd son Gaidhlig ann an Glaschu agus son a' chanan chleachdadh.

Bha deagh oidhche dhomhsa gu h-araidh airson comais (comparison) dheanamh eadar na da chanan.

Oidhche Ardaoin


Oidhche Ardaoin

A bheil thu ag iarraidh deoch?
Deoch no dhà a-mhain.
Carson nach eil?
Ach, nach eil Freeview + agad?
Tha iPlayer is 4OD ann cuideachd.
Dìreach aon deoch –
‘s  a bhruidhinn beagan Gàidhlig.
Aig Taigh Osda Earra Gàidheal.
Seadh, tha cèilidh ann.
Uill fuirich!
Tha mi air falbh.

An urrainn dhut gam cuideachadh?


An urrainn dhut gam cuideachadh?

Tha mi ro thrang –
Tha mi ‘g obair.

Tha mi duilich!
Nis – mach a-seo!

O mo chreach!
Dè?

Chan eil mi gad chreidsinn –
Chan eil mi ach aon duine!

Dè? Murt!
Chan eil thu gam thuigsinn idir.

Tha feum agam air tìde –  
Air àm airson R&R.

Tha feum agam air telebhisean –
Air irisean mun celebrities!

Tha feum agam air deoch aig an taigh –
Botal fìon no tri gach seachdain.

Chan eil m’obair furasta –
’S e obair stressful a th’ ann.

Bheil thu gam thuigsinn a-nis?
Och! Dè eile?

Eist: I have no time for Gaelic!
Idir!

Nis, Mach a seo!
Thalla!

SU 10.06.2012, Glaschu