Sunday, 10 June 2012

An urrainn dhut gam cuideachadh?


An urrainn dhut gam cuideachadh?

Tha mi ro thrang –
Tha mi ‘g obair.

Tha mi duilich!
Nis – mach a-seo!

O mo chreach!
Dè?

Chan eil mi gad chreidsinn –
Chan eil mi ach aon duine!

Dè? Murt!
Chan eil thu gam thuigsinn idir.

Tha feum agam air tìde –  
Air àm airson R&R.

Tha feum agam air telebhisean –
Air irisean mun celebrities!

Tha feum agam air deoch aig an taigh –
Botal fìon no tri gach seachdain.

Chan eil m’obair furasta –
’S e obair stressful a th’ ann.

Bheil thu gam thuigsinn a-nis?
Och! Dè eile?

Eist: I have no time for Gaelic!
Idir!

Nis, Mach a seo!
Thalla!

SU 10.06.2012, Glaschu

No comments:

Post a comment