Sunday, 10 June 2012

Deagh oidhche aig CCA a-raoir!

Bha mi sgith ach dh'innse dhomh a dhol chun a' cheilidh sa CCA. S e oidhche a bh' ann a bha cuir air doigh le Evin is Conradh na Gaeilge Ghlaschu. Agus rinn e obair math!

Bha ceol is bardachd ann. Bha am bardachd air leughadh a-mach mar dain is orain ann an Gaidhlig, Gaeilge is Beurla. Bu thoil leam leughadh bho Alison mun chat agus dan a bha leughadh a-mach comla ro ceol chlarsach.

Chunnaic mi gun robh moran misneachd leis na sgriobhadairean Eireinnach a bhruidhinn fad an tide gun cleachdadh Beurla. Bha eadar-theangaiche ann ach bha e torr nas nadaire. Tha mi an dochas gum bi e mar sin airson Gaidhlig na h- Alba. Ann an Glaschu at least! Nam bheachdsa 's e rud nas fhearr son luchd-ionnsachaidh an seo mar mi-fhein. Tha moran misneachd son Gaidhlig ann an Glaschu agus son a' chanan chleachdadh.

Bha deagh oidhche dhomhsa gu h-araidh airson comais (comparison) dheanamh eadar na da chanan.

No comments:

Post a comment