Sunday, 23 September 2012

Dùn Èideann: Caismeachd is Railidh airson Neo-eisimeileachd na h-Alba 2012

Fhuair mi liofta a Glaschu bho an t-Eilean Sgìtheanach (tapadh leibh do Mharcas, a mhàthair is Bernadette!). Bha mi ann an Glaschu aig 6f agus choinneach mi neach-obrach aig Cànain airson greiseag mus do dh'fhalbh mi air an trèana.  Chunnaic mi sin:

Sanas-reic airson Seachdain nam Meadhanan Sòisealta Ghlaschu
Ràinig mi ann an Dùn Èideann oidhche Haoine. Bha mi a' fuireach aig an ostail seo faisg air Sràid a' Phrionnsa. Tha 'Fàilte gu Alba' sgrìobhte air a' bhalla! 

Fàilte gu Alba!
An ath latha choisich mi do Na Faichean air slighe na chaismeachd. Cheannaich mi lòn mus do ràinig mi ann.

Tha na Geamaichean air criochadhadh; tha iomairt airson neo-eisimeileachd air toiseachadh
Bha mi nam stiùbhard agus choinnich mi an cèile agam. Bha sinn ann an Sgioba 2. Bha sinn aig toiseach an caiseameachd.

Mi-fhèin agus Morgwn
Chunnaic mi caraidean bho Ghlaschu is Dùn Dè

Seo Friseal!

Seo Màrtainn, a charaid agus mi-fhèin
Dealbhain a' chaismeachd a' dol do Garraidhean a' Phrionnsa:
Dealbhain na rallaidh:

Chuannaic mi seo aig a' bhuird aig CND na h-Alba


Agus choinnich mi luchd-poileatigs cuideachd!


 Ailig Salmond, BPA Coinneach MacAskill, BPA


Linda Fabiani, BPA

 Angus MacDonald, BPA

Derek Mackay, MSP


Dealbhain eile:


 Luchd-taice bho Venice:


Mi-fhèin còmhla ri còmhlan-ciuil Clanadonia:
www.clanadonia.co.uk
'S fhèarr leam an dealbh sin. Faic seo air Facebook.Thug mi e mu 4f nuair a bha mi a' bruidhinn anns a' Ghàidhlig leatha agus dà nighean eile. Bha mi cho toilichte Gàidhlig fhaicinn agus chluintinn aig an rallaidh. Nam bheachdsa, tha Gàidhlig pàirt mòr a chluich ann an Alba neo-eisimeileach. 'S math a rinn thu, a Chatriona! Dìreach sgoinneil! 

Catriona Young às an t-Òban

Thursday, 20 September 2012

Na Meadhanan agus Na Geamannan Parailimpeach


Seo a' chiad pìos obair-dachaigh a rinn mi sa chlas sgrìobhadh agam am-bliadhna. Ma tha beachd sam bith air sin bhiodh e math a chluintinn bhuat.


Na Geamannan Parailimpeach[1]
Na Meadhanan

Cha do choimhead mi na geamaichean seo ach chunnaic mi na Geamannan Oilimpeach. Chunnaic mi fosgladh nan Geamannan Parailimpeach ach bha cus sanasan-reic ann air mo shon. Nuair a bha mi a’ smaointinn air sin, thàinig e a-steach orm nach eil na Geamannan Parailimpeach aig an aon ìre mar na Geamannan Oilimpeach. Gun teagamh, bha iad ann an clas ìochdarach agus chan eil sin math gu h-àraid a thaobh co-ionnannachd!

Cha do leugh mi mòran a thaobh a’ chuspair seo sa Ghàidhlig. Anns an iris làithreach de Chothrom, leugh mi pìos beag anns an ro-ràdh le DJ aig Clì Gàidhlig – ach bha e ag ràdh gu bheil na planaichean Gàidhlig ann an Alba mòran nas cudromaiche! Cha robh alt sam bith air a sgrìobhadh le Naidheachdan BBC; no ann am blog politigeach aig Niall O’ Gallagher; no fiù ’s ann am blogaichean Gàidhlig eile air an eadar-lìon.

Cha chuala mi mòran air an radio no air an telebhisean sa Ghàidhlig mu na geamannan seo. Chuala mi dìreach dà phrògram aig Coinneach MacÌomhair air Radio nan Gàidheal agus bha e bruidhinn mu na tachartasan seo [2].Bhruidhinn Coinneach mu na Geamannan Parailimpeach air ceathramh is siathamh an t-Sultain airson cairteal uair gach àm. Leth uair gu lèir, agus bha Coinneach ann an Lunnainn aig a’ Phàirc Oilimpeach airson aon gu trì seachdain! Nam bheachdsa, cha robh sin gu leòr.

Dealbh: Còir Lethbhreac  a' Chrùin
A thaobh nam meadhanan Gàidhlig, shaoilinn gum bhiodh e nas fhèarr mòran Gàidhlig a chleachdadh ann an aithrisean mu tachartasan mòra eadar-nàiseanta. Tha mi a’ smaointinn gu bheil seo gu math cumhang a thaobh leasachadh na Gàidhlig anns an fharsaingeachd. Tha na meadhanan Gàidhlig gu math leisg a thaobh naidheachd is tachartasan a tha a’ tachairt air feadh Alba, na Roinn Eòrpa ’s an t-saoghal. Carson nach robh prògraman sònraichte ann mar ‘Trusadh’ no Eòrpa mu na geamaichean seo? Bha fhios againn fad ceithir bliadhna gun tigeadh iad gu Lunnainn! Bha Lunnainn 2012 na deagh cothrom a chleachdadh Gàidhlig agus a tharraing tòrr luchd-amhairc chun a’ chànain ach mar as àbhaist cha do bhuain buidhnean Gàidhlig maorach fhad is a bha an tràigh ann. Mo nàire orrasan![2] 04/09/12 – Aithris air na Geamannan Parailimpeach ann an Lunnainn còmhla ri Iain Macleòid, beatha Sun Myung Moon agus beachd air cò a bu chòir a-dhol na àite agus dè na dùbhlain a tha aig clann a tha ciorramach a tha ri spòrs; 06/09/2012 -  A' cuimhneachadh air prògraman Telebhisean as na h-ochdadan, aithris bho na Geamannan Parailimpeach ann an Lunnainn còmhla ri Iain Macleòid, Chrissie Lawson a' toirt iomradh air na h-Albannaich a rinn dachaigh anns an Abhainn Dhearg ann an Canada agus an t-seachdain seo se Niall Iain Dòmhnallach a bhios a' rannsachadh Tasglann Phàipearan Naidheachd Bhreatainn.