Saturday, 16 February 2013

Sàr Sgilean Rèidio - Latha a h-aon

Tha mi a' gabhail pàirt ann an cùrsa goirid aig Fàs, Sabhal Mòr Ostaig an deireadh sheachdain seo a dh' ionnsachadh sgìlean rèidio. Bha an-diugh a' chiad latha, agus chòrd e rium gu leòr.

Bha dusanar eile an seo còmhla rium. Thoisich an latha le fàilte is furan bhon stìuìreadh na cùrsaichean goirid agus an dèidh chaidh sinn sios gu Studio Fàs. An sin, rinn sinn eacarsaichean drama mar blàthaich le cleasaiche-còmhnaidh a' cholaiste. Às dèidh, choinnich sinn cleasaiche agus thug e Top Tips dhuinn air cleachdadh ar guth air an rèidio. Leantainn blasad goirid na buithtean-obrach a bhith sinn a' dèanamh a-maireach: a' dèanamh agallamhan, deasaiche agus a' sgrìobhadh plotaichean airson drama. An uair sin, gabh sinn lòn. Às dèidh lòn, rinn sinn beagan comadaidh le neach-stiùireadh aig Comedy Unit.

 

Rinn sinn mòran an-diugh, tòrr ann an aon latha 's mar sin tha mi gu math sgìth! Tha mi a' dèanamh fiughair ri a-maireach agus na weekends eile san t-àm ri teachd...