Saturday, 31 December 2011

Bliadhna mhath ur dhuibh uile :-D

Tha iomairt ur a' toiseachadh a-maireach aig www.gaelic2012.org . Bidh sin cothrom math airson chairdean gun Gaidhlig!

Gabh deoch air mo shon agus Bliadhna mhath Ur nuair a thig i :-)

Chi mi sibh ann an 2012!


Tuesday, 27 December 2011

Nollaig ann an Lios MoChuda

Chord Nollaig rium aig an teaghlach agam ann an Lios MoChuda.

Ràinig mi air Oidhche na Nollaige leis an X74 a Glaschu direach as deigh thainig mi dachaigh bho Faro, Portugal.

Cha d'rinn mi moran air a' chiad nochd. Dh'ith mi dinnear agus choimhead mi beagan telebhision le m' athair is mo mhathair. Nochdadh mo phiuthar Donna mu 9f. Bha i ag obair. Mu meadhan an oidhche dh'fhosgailte sinn preusant agus chaidh mu dhan leabaidh. Bha mi sgith oir dhuisg mi aig 4m!Friday, 23 December 2011

22.12.2011 - An latha a Shnamh mi!

Rinn mi e! Shnamh mi san Atlantic, agus bha e fuar! Ruith mi agus leum mi a-steach. Agus rinn mi e a-rithist agus an uair sin a-rithist!

Co dhiu, bha mu 20C an-diugh agus fhuair mi tan math :-) Chleachd mi dealbhain bho Uig nuair a bha mi ann san t-shamhraidh aig Sgoil Shamhraidh airson inspiration! Chaidh Ruaraidh, Mairi, Rosaidh is eile anns a' mhuir airson snamh goirid. Tha mi cinnteach cha robh e blath idir cuideachd!

Cheitheamh mi fad an latha aig an traigh. Chaidh mi dachaigh son dinnear agus beagan telebhision. An uair sin chaidh mi gu Cheers airson deoch no dha is comhradh. Dh' ionnsachadh mi laithean an seachdain sa Portuguese.
21.12.2011 - Sevilha

Fhuair mi droch chadal. 3 uairean a-mhain. Tha an nabaidh nas miosa (worst) san t-taoghal. 2.35m. Dh'iarr mi e a chur fuam an telebhision sios. Dh'fhuirich mi leth uair.  B' fheudar dhomh a dheanamh ghnoc aig a dhoras. Chuir e an tele dheth aig 3.30m. Cha b' urrainn dhomh a chadal a-nis. Rinn mi cupa ti agus thuit mi a chadal a-rithist mu 4m. An uair sin aig 5m agus gach 5 mionaidean as deidh bha alarm aige chaidh dheth. Fhuair mi fras is rinn mi packed lunch, rinn mi bracaist is choimhead mi an naidheachd air telebhision mus do dh'fhag mi am flat.  Bha mi a fearachdainn sgith. Bha duil agam air chadal sa bhus. Tha an turas 3 uairean fada. Cha robh e cadal math.

Fhuair mi am bus, no coach, aig 'Roundabout of the 3 Palm Trees' aig 6.40m. Air an rathad gu Seville chunnaic mu a' grianach a' dol suas direach mus do dh'fhalbh sinn Portugal aig an drochaid. Nuair a bha sinn faisg air stad son cofaidh ann an Spainn thainig e orm gun d' fhag mi an sporran agam san seachaid eile aig an taigh! Gu fhortunach, rinn mi fhathast packed lunch!

Rainig sinn ann an Sevilla mu 10m. Bha grianach ann agus smaoineachadh mi gun robh e gle coltach ri Paris. Mionaid no dha as deidh an smaoin sin, thuirt am fear-thurais (tourguide) a thogail Gustav Eiffel drochaid agus togladh faosg air an Rio (aibhne)!

Chunnaic mi Taobh a-muigh an Bullring, statues na bullfighteran ainmeal agus an togladh far an deach na treasures bho duthannach eile mar Ameriga a Deas taing ri Criostopher Colm Cille (?!).

Chaidh sinn gu Cathedral. Chan urrainn dhomh a' dol a-steach oir chan eil sgillean ruadh agam! An aite sin, chaidh mi airson coisich san sraidean medieval. Chunnaic mi moran buthtean is pubs sonraichte. Bha torr cearnagan agus moran eaglaise. Lorg mi an oilthigh agus palaiste na regierungair Andolucia. Dh' ith mi lon sa phairc faisg air fountain agus gabh mi suil air caileag a bha 's docha scizophrenic. Bha routine aige. Gach 5 mins rinn i an aon routine. Rinn i e 5 no 6 tursain mus do dh'fhalbh i.

Chunnaic mi 'Belen', nativity scene. Bu toil leam e. Gle precise, torr attention gu detail. Bha torr sgoiltairean ann cuideachd agus bha na tidsearan gu math aibhainn. Bha na cloinne gle excited. Bha spioraid na Nollaige aca gu dearbh. Bha an aon spioraid aig inbhiriche (adults) cuideachd fhad s abha iad san queue a cheannaic tiogaidean airson Crannchur-gill na Nollaige. Bha moran moran fear-reic nan tiocadean seo. Bidh crannchur-gill an ath mhadainn aig 10m.

Bu toil leam a dhol air ais gu Seville a dh'fhaicinn a-staigh an cathedral ach airson aite, s' fhearr leam Valletta ann am Malta.

Air an t-slighe dachaigh, chunnaic sinn na Pavillionan de 1929 nuair a bha World Trade Fair ann. Bha mi air ais aig an flat airson 8f. S e deagh latha a bh' ann. Aig €15 airson an turas seo, gle mhath value.

Rathad Buan

Chan eil moran tide san t-saoghal,
Co-dhiu, 's e sin mar seo.
Rinn mi siud is ni mi sin
Ach cait an tèid mi?
Air slighe mo bheatha,
Ni mi sin is rinn mi siud.
Chan eil dad cinnteach.
Ach carson a tha e mar seo?

Wednesday, 21 December 2011

20.12.2011 - Praia de Aveiros / Seann Albufeira

Choisich mi gu traigh eile an-diugh - Priai de Aveiros. Tha e faisg air 'The Strip' far a bheil moran pubs agus clubs. Ach chan eil iad fosgailte aig Am de Nollaig.

S e traigh beag a th' ann le coisich goirid air na clifftops. Chunnaic mi iasgairan. Bhruidhinn mi ri aon. Bha e ag iasgeachd airson Sea Bass ach bha fios aige nach robh e comasach iad faighinn am feasgar oir tha e nas fhearr a' chiad rud sa mhadainn. Co-dhiu: "'S toil leam seo, ag ionnsachadh doighean na uisge, tha mi toilichte a bhi faisg air a mhuir" arsa esan.

Air mo shlighe dachaigh cheannaich mi turas gu Saville a-maireach; agus ghabh mi cha prego no ti ann an Cheers mus do thainig aig an taigh.

As deidh beagan biadh, chaidh mi airson choisich dhan an seann bhaile. S e aite snog a th' ann, beagan mar baile medieval le sraidean goirid is caol. Lorg mi tunnel agus choisich mi fada na traigh gus am flat agam.

Rinn mi dinnear agus chaidh mi gu Cheers airson cofaidh is caneka, agus a chleachdadh an WiFi!

Nuair a rainig mi dachaigh thainig e orm gu bheil nabaidh ur agam. Bha feum agam air cadal air sgath gum bi mi a' dusgadh trath aig 5.45m airson bus gu Seville.


19.12.2011 - Latha samhach!

Cha d' rinn mi moran an-diugh. Bha mi a' fearachdainn gu math fragile. Dh'ith mi brot agus dh'ol mi uisge. Rinn mi dealbhain aig am balcony. Bha mi a' cadal faisg air a h-uile latha! Choimhead mi program Gearmailtis air an telebhisean cuideachd air Johanna (pope).


Tuesday, 20 December 2011

18.12.2011 - Abair latha, deagh oidhche ach madainn dhona

A chiad ceart latha mo shaor-laithean agus chaidh mi dhan traigh as-deidh bracaist agus as-deidh chaidh mi dhan meadhan a' bhaile son wi-fi is toiletries. Rinn mi lon mus do dh'fhag mi an studio. Bha mi dieseal airson latha fon grianach.

Bha mi ag eisteachd ri Gillebride, Manran is Julie Fowler fhad s a bha mi a shuidhe air an traigh. Rinn mi dealbhain is bhideothan cuideachd. S e deagh thide a bh` ann. Bha grianach ann, bha e teth mar samhraidh aibhaisteachd ann an Alba. Bhruidhinn mi le Aifraigan a Senegal sa Fhraingis agus cheannaich mi €10 de sgiutal bhuair (from him) airson preusantan. Dh'fhuirich mi seo air am praia airson 5 uairean. Bha e sgionneil. Fhuair mi beagan grianach air mo aodann. Bha mi a` fearachdainn gle mhath.Nuair a bha an t-acras orm, thill mi don studio flat.

Rinn mi porc is curranan (pork and carrots) agus dh'fhosgailte mi botal fion branco. Bha mi a' coimhead program ceol/talant air an telebhisean mus do chaidh mi a-mach.
Dh'fhag mi an studio flat le €15 agus cheitheamh mi e.

Lorg mi bar ach cha robh duine sam bith ann ach fear-an-taighe. Cheannaich mi porto is caneca (leann mhor). Dh' ionnsaich mi mar a radh haidh, ciamar a tha thu agus de an t ainm a th'ort [buon dia/tard/noit, como esta, is como te chamas], oh agus na diofare seorsa leannan (beers)[caneca is pequena].

Bhruidhinn sinn air an economaidh agus ball-coise. Bu toil le Sporting (Lisborne) agus s docha leth uair as deidh thainig fear eile a-steach leis a' mhac son cofaidh. Bu toil le esan Benefico. Nuair a dh'fhag am fear seo, thuirt am fear-an-taighe gu bheil e airson a' dol dachaigh our bha e cho samhach. Thuirt mi fhein obrigado is bon noit.

Lorg mi bar eile an ath dhoras - Tiors, duilich 'Cheers'. Thoisich mi a bhruidhinn ris a' dhuine aig a' bhar agus ris a' bharman. Bha mi a' cleachdadh am Portuguese agam bho an ath dhorus. Bhruidhinn sinn air deochan is a chanan. Bha deasbad againn air ciamar a chanas sinn 'ch' annan chamas. Thuirt e [shamas]. Sgriobh am fear e sios ann an IPA. Sgriobh e 'x' airson 'ch' agus dh'innse mi dha ann an Gaidhlig tha 'x' ann cuideachd ach chan eil e mar 'sh' ach 'ch' ann an ach no loch.

A thaobh deochan, s e 'caneca' a th' ann am pinnt. Mar 'Hoover' s e ainm-brand a th' ann cuideachd. S e 'imperial' a th' ann an leth-phinnt no 'fino' ann an tuath an duathcha (country). Ach pios inntineach an seo. A reir am fear seo, s e pequena a th'ann am botal leann bheag. An ath dhorus chleachd am fear seo airson leth-phinnt.

Dh' ionnsaich mi abairtean ur. 'KO' agus 'Penalty' airson cou sec no 'down in one'. Dh' ionnsaich mi mar a chanas 'saute' [slainte] cuideachd.

Cheannaich mi deochan airson triur ann. Fheuch mi Antiqua (50% mar Absinthe), Hedronho (50% mar absinthe ach dearg ann an dath) agus Submarino (seorsa de Jaegarbomb le Red Bull). Cheannaich iad round cuideachd agus fhuair mi deochan saor an asgaidh bhom barman.

Dhuisg mi an ath mhadainn san leabaidh agam. Bha mi a' smaontinn a bha deagh chadal orm. As deidh leth-uair chuir mi an tele air . Smaonicheadh mi a bha smell of sickness san t-seomar uaireanan ach bhiodh e s docha an air conditioning. Chuir me e dheth. Leth-uair as deidh thainig e orm nach robh fios agam mar a fhuair mi air ais dachaigh. Bha mi gu math confused. Lorg mi cuideachd scratch air mo lamh. Bha an t-eagal orm. De thacairt a-raoir as deidh am pub?

Fhuair mi a-mach leabaidh agus chunnaich mi lon sickness air an lar, agus mo jeans aig cheann an lon mar a bha mi a` feuchainn ga hide! Bha e degulasse. Cha robh sin math. An uair sin, aig an sink san cidsin, chunnaic mi ceapaire le ugh is cus ketchup is cupa cofaidh fuar. Chan eil inntin dhomh. An do rinn mi-fhein sinn? Carson nach eil memory agam?

Thoisich mi a ghlanadh an t-seomar mus do thainig na luchd-glanadair (cleaners). Chuir mi mo jeans is eile san sgiutal. Rhuith mi bath. Dh'eisteachd mi ri Enya (The Celts). Dh'fheuch mi a remember ach cha robh e comasach. Chan eil fios agam an-drasta mar a sgriobhadh mi seo.

Gu math sonraichte, rinn mi bhideothan air mo Flipcam. Freagairt iad ceist no dha. Tha trioblaid agam fhathast le mar b urrainn dhomh fried eggs is coffee dheanamh gun fios sam bith agam.

S e oidhche a bh'ann nach diochuimhnaichadh mi idir..pardon the pun!Sunday, 18 December 2011

17-12-2011 Praia Forte de San Joao, Albufeira

Abair latha, abair sgeulachd!

Dhuisg mi trath sa mhadainn - aig 7 - ghabh mi fras agus dh'fhag mi am flat. Rainig am bus aig steisean beagan roimhe 8.30m. Cheannach mi tiocaid agus lorg mi an treana gu Inbhir Air aig platform 13. Rainig mi aig Prestwick Airport agus cheannaich mi americano aig Starbucks.

Bhruidhinn mi leis a' bhean ag obair sa bhuth chofaidh. Bha uidh aice air mo thablet Samsung Galaxy. Dh'innse mi dhi beagan fiosrachadh air sin. Bhruidhinn sinn mu dheidheinn an tide - mu delay air flight gu Derry agus mar a bha e gu math mild a-muigh. Nuair a dh'fhag mi-fhein am flat agam bha na sraidean gu math icy. Bhruidhinn sinn cuideachd air Gaidhlig, uill, dith na Gaidhlig san Airport. Thuirt mi gum bhiodh e math a fhaicinn soidhnaichean leis a' Ghaidhlig agus le Scots an seo. Mar sin, chaidh mi dhan duilleag aig Prestwick Airport agus dh'iarr mi dhuibh a dheanamh poilisidh Ghaidhlig saor-thoilich. Chi sinn ma thacras dad sam bith...

Rainig mi ann am Faro - as deidh 2 uair 35 mionaidean san speur - beagan as traithe air sgath gun robh tailwinds laidir. Bha e grianach is blath. As deidh Passport Control fhuair mi mo thransfer gu Albufeira. Thug an t-siubhal mu uair.

Nuair a rainig mi aig an taigh-osda cha robh duine sam bith agus bha na dorsan duinte is glaiste! Choisich mi mun cuairt an taigh-osda ach cha robh duine sam buth fhathast. Ghaire mi! Agus ghabh mi suil air duilleag bhooking a bhi cinnteach. Bha sin an aite ceart du dearbh, ach tha e duinte! O mo chreach! De ni mi? Bha aireamhan fon ann ach cha do obrach iad. Cha robh aireamh fon airson booking.com agus cha robh eadar-lion air mo thablet.

Fhuair mi insurance son siubhal bho Virgin am bliadhna seo agus fhuair mi cairt le fiosrachadh na poilisaidh is aireamhan fon. Ach cha do obrach iad idir agus mholadh iad a cuir fon aig 118! Gu fortunach, rinn mi lethbhreac am poilisidh agam agus bha aireamh fon ann airson emergencies. Bhruidhinn mi ri fear aig Virgin ach bha na ofisean duinte gus Diluain. Jeez...

Gu fortunach, bha mi ann an Albufeira an-uiridh agus bha fios agam gum bhiodh aite-fuirich aig Hotel Velamar. Agus nuair a bha mi air mo shlighe a-mach, chunnaic mi neach-obrach an taigh-osda. Bhruidhinn sinn agus fhuair e minibus agus dhraibheadh e mi gu failteachas eile far an robh duilleag le mo ainm air! Taing heavens!

Bhruidhinn mi ris an receptionist agus thuirt i nach robh fiosrachadh ceart air an foirm-booking agam idir agus bha troublaid aca le booking.com a dheanamh ceartachaidhan (corrections). Gu mi-fhortunach, chan eil a' chidsin a fosgladh gus as deidh na saor-laithean. Bha duil agam air bracaist gach madainn mar a bha e sgriobhte air mo fhoirm-booking. Thuirt i 's docha gum bhiodh cothrom a dh'fhuirich aig taigh-osda eile. Rinn i greim agus bha cothrom ann. Thuirt mi-fhein gun robh mi airson an t-seomar dh'fhaicinn sa chiad aite. Chaidh sinn gu an t-seomar agus bha fios agam an uair sin gum bi mi a'fuireach an seo son seachdain. Phaigh mi €78 agus thill mi dhan seomar agam.

Rinn mi unpacking agus chaidh mi don supermarket a' coisich tron a' phairc. Chall mi mo shlighe ach lorg mi an supermarket mu dheireadh thall. Cheitheamh mi €75. Cheannaich mi biadh, cus fion aig mu €2 gach botal, cofaidh is espresso coffee-maker le cupa bheag is saucer aig Delta. Fhuair mi tacsi air ais. Chosg e €5,50.

Rinn mi dinnear - steak is sweetcorn. Dh'ol mi cava is choimhead mi TV5Monde air an tele mus do thuit me a chadal.