Tuesday, 20 December 2011

18.12.2011 - Abair latha, deagh oidhche ach madainn dhona

A chiad ceart latha mo shaor-laithean agus chaidh mi dhan traigh as-deidh bracaist agus as-deidh chaidh mi dhan meadhan a' bhaile son wi-fi is toiletries. Rinn mi lon mus do dh'fhag mi an studio. Bha mi dieseal airson latha fon grianach.

Bha mi ag eisteachd ri Gillebride, Manran is Julie Fowler fhad s a bha mi a shuidhe air an traigh. Rinn mi dealbhain is bhideothan cuideachd. S e deagh thide a bh` ann. Bha grianach ann, bha e teth mar samhraidh aibhaisteachd ann an Alba. Bhruidhinn mi le Aifraigan a Senegal sa Fhraingis agus cheannaich mi €10 de sgiutal bhuair (from him) airson preusantan. Dh'fhuirich mi seo air am praia airson 5 uairean. Bha e sgionneil. Fhuair mi beagan grianach air mo aodann. Bha mi a` fearachdainn gle mhath.Nuair a bha an t-acras orm, thill mi don studio flat.

Rinn mi porc is curranan (pork and carrots) agus dh'fhosgailte mi botal fion branco. Bha mi a' coimhead program ceol/talant air an telebhisean mus do chaidh mi a-mach.
Dh'fhag mi an studio flat le €15 agus cheitheamh mi e.

Lorg mi bar ach cha robh duine sam bith ann ach fear-an-taighe. Cheannaich mi porto is caneca (leann mhor). Dh' ionnsaich mi mar a radh haidh, ciamar a tha thu agus de an t ainm a th'ort [buon dia/tard/noit, como esta, is como te chamas], oh agus na diofare seorsa leannan (beers)[caneca is pequena].

Bhruidhinn sinn air an economaidh agus ball-coise. Bu toil le Sporting (Lisborne) agus s docha leth uair as deidh thainig fear eile a-steach leis a' mhac son cofaidh. Bu toil le esan Benefico. Nuair a dh'fhag am fear seo, thuirt am fear-an-taighe gu bheil e airson a' dol dachaigh our bha e cho samhach. Thuirt mi fhein obrigado is bon noit.

Lorg mi bar eile an ath dhoras - Tiors, duilich 'Cheers'. Thoisich mi a bhruidhinn ris a' dhuine aig a' bhar agus ris a' bharman. Bha mi a' cleachdadh am Portuguese agam bho an ath dhorus. Bhruidhinn sinn air deochan is a chanan. Bha deasbad againn air ciamar a chanas sinn 'ch' annan chamas. Thuirt e [shamas]. Sgriobh am fear e sios ann an IPA. Sgriobh e 'x' airson 'ch' agus dh'innse mi dha ann an Gaidhlig tha 'x' ann cuideachd ach chan eil e mar 'sh' ach 'ch' ann an ach no loch.

A thaobh deochan, s e 'caneca' a th' ann am pinnt. Mar 'Hoover' s e ainm-brand a th' ann cuideachd. S e 'imperial' a th' ann an leth-phinnt no 'fino' ann an tuath an duathcha (country). Ach pios inntineach an seo. A reir am fear seo, s e pequena a th'ann am botal leann bheag. An ath dhorus chleachd am fear seo airson leth-phinnt.

Dh' ionnsaich mi abairtean ur. 'KO' agus 'Penalty' airson cou sec no 'down in one'. Dh' ionnsaich mi mar a chanas 'saute' [slainte] cuideachd.

Cheannaich mi deochan airson triur ann. Fheuch mi Antiqua (50% mar Absinthe), Hedronho (50% mar absinthe ach dearg ann an dath) agus Submarino (seorsa de Jaegarbomb le Red Bull). Cheannaich iad round cuideachd agus fhuair mi deochan saor an asgaidh bhom barman.

Dhuisg mi an ath mhadainn san leabaidh agam. Bha mi a' smaontinn a bha deagh chadal orm. As deidh leth-uair chuir mi an tele air . Smaonicheadh mi a bha smell of sickness san t-seomar uaireanan ach bhiodh e s docha an air conditioning. Chuir me e dheth. Leth-uair as deidh thainig e orm nach robh fios agam mar a fhuair mi air ais dachaigh. Bha mi gu math confused. Lorg mi cuideachd scratch air mo lamh. Bha an t-eagal orm. De thacairt a-raoir as deidh am pub?

Fhuair mi a-mach leabaidh agus chunnaich mi lon sickness air an lar, agus mo jeans aig cheann an lon mar a bha mi a` feuchainn ga hide! Bha e degulasse. Cha robh sin math. An uair sin, aig an sink san cidsin, chunnaic mi ceapaire le ugh is cus ketchup is cupa cofaidh fuar. Chan eil inntin dhomh. An do rinn mi-fhein sinn? Carson nach eil memory agam?

Thoisich mi a ghlanadh an t-seomar mus do thainig na luchd-glanadair (cleaners). Chuir mi mo jeans is eile san sgiutal. Rhuith mi bath. Dh'eisteachd mi ri Enya (The Celts). Dh'fheuch mi a remember ach cha robh e comasach. Chan eil fios agam an-drasta mar a sgriobhadh mi seo.

Gu math sonraichte, rinn mi bhideothan air mo Flipcam. Freagairt iad ceist no dha. Tha trioblaid agam fhathast le mar b urrainn dhomh fried eggs is coffee dheanamh gun fios sam bith agam.

S e oidhche a bh'ann nach diochuimhnaichadh mi idir..pardon the pun!No comments:

Post a comment