Saturday, 31 December 2011

Bliadhna mhath ur dhuibh uile :-D

Tha iomairt ur a' toiseachadh a-maireach aig www.gaelic2012.org . Bidh sin cothrom math airson chairdean gun Gaidhlig!

Gabh deoch air mo shon agus Bliadhna mhath Ur nuair a thig i :-)

Chi mi sibh ann an 2012!


No comments:

Post a comment