Saturday, 10 December 2011

GHA is Gàidhlig - Siuthad fhèin!

Bha mi toilichte a ghahhail pàirt ann an adhartachadh de Glasgow Gold [Glaschu Òir] aig GHA (Glasgow Housing Association) [Corporaid Taigheadais Ghlaschu] ann an Damhair am-bliadhna-seo.
A rèir làrach-lìn aig Corporaid Taigheadais Ghlaschu cha robh Gàidhlig aig an eagrachas seo mus do sgrìobh i an t-alt. Air 10.12.11, lorg mi neoini innteart fo 'Gàidhlig' agus 4 innteartan fo 'Gaelic':
  1. 21.06.11 - GHA Press [pìos air Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu]
  2. 02.11.11 - Tenants go for Gold with GHA [“As they say in Gaelic, moran taing airson ur cuideachaidh – many thanks for your help!”]
  3. 28.02.11 - The Census [“For the first time, householders will be able to fill in their census questionnaire online in English or Gaelic.”]
  4. 10.2011 - The Key, October 2011 [studying Gaelic at Glasgow University, benefited from a Glasgow Gold. Education grant. He said: “I get a 10-week travel pass through Glasgow Gold. ...]

Aig an àm a tha an làthair, tha mi an dòchas gu bheil seo deagh chùl-taic a thoisich cleachdadh na Gàidhlig ann an Corporaid Taigheadais Ghlaschu.


An-diugh, sgrìobh mi litir do Bòrd aig Corporaid Taigheadais Ghlaschu a dh'iarr air a chruthachadh poileasaidh Gàidhlig. Tha fiughair orm ris an fhreagairt aca.

No comments:

Post a comment