Friday, 23 December 2011

Rathad Buan

Chan eil moran tide san t-saoghal,
Co-dhiu, 's e sin mar seo.
Rinn mi siud is ni mi sin
Ach cait an tèid mi?
Air slighe mo bheatha,
Ni mi sin is rinn mi siud.
Chan eil dad cinnteach.
Ach carson a tha e mar seo?

No comments:

Post a comment