Friday, 23 December 2011

21.12.2011 - Sevilha

Fhuair mi droch chadal. 3 uairean a-mhain. Tha an nabaidh nas miosa (worst) san t-taoghal. 2.35m. Dh'iarr mi e a chur fuam an telebhision sios. Dh'fhuirich mi leth uair.  B' fheudar dhomh a dheanamh ghnoc aig a dhoras. Chuir e an tele dheth aig 3.30m. Cha b' urrainn dhomh a chadal a-nis. Rinn mi cupa ti agus thuit mi a chadal a-rithist mu 4m. An uair sin aig 5m agus gach 5 mionaidean as deidh bha alarm aige chaidh dheth. Fhuair mi fras is rinn mi packed lunch, rinn mi bracaist is choimhead mi an naidheachd air telebhision mus do dh'fhag mi am flat.  Bha mi a fearachdainn sgith. Bha duil agam air chadal sa bhus. Tha an turas 3 uairean fada. Cha robh e cadal math.

Fhuair mi am bus, no coach, aig 'Roundabout of the 3 Palm Trees' aig 6.40m. Air an rathad gu Seville chunnaic mu a' grianach a' dol suas direach mus do dh'fhalbh sinn Portugal aig an drochaid. Nuair a bha sinn faisg air stad son cofaidh ann an Spainn thainig e orm gun d' fhag mi an sporran agam san seachaid eile aig an taigh! Gu fhortunach, rinn mi fhathast packed lunch!

Rainig sinn ann an Sevilla mu 10m. Bha grianach ann agus smaoineachadh mi gun robh e gle coltach ri Paris. Mionaid no dha as deidh an smaoin sin, thuirt am fear-thurais (tourguide) a thogail Gustav Eiffel drochaid agus togladh faosg air an Rio (aibhne)!

Chunnaic mi Taobh a-muigh an Bullring, statues na bullfighteran ainmeal agus an togladh far an deach na treasures bho duthannach eile mar Ameriga a Deas taing ri Criostopher Colm Cille (?!).

Chaidh sinn gu Cathedral. Chan urrainn dhomh a' dol a-steach oir chan eil sgillean ruadh agam! An aite sin, chaidh mi airson coisich san sraidean medieval. Chunnaic mi moran buthtean is pubs sonraichte. Bha torr cearnagan agus moran eaglaise. Lorg mi an oilthigh agus palaiste na regierungair Andolucia. Dh' ith mi lon sa phairc faisg air fountain agus gabh mi suil air caileag a bha 's docha scizophrenic. Bha routine aige. Gach 5 mins rinn i an aon routine. Rinn i e 5 no 6 tursain mus do dh'fhalbh i.

Chunnaic mi 'Belen', nativity scene. Bu toil leam e. Gle precise, torr attention gu detail. Bha torr sgoiltairean ann cuideachd agus bha na tidsearan gu math aibhainn. Bha na cloinne gle excited. Bha spioraid na Nollaige aca gu dearbh. Bha an aon spioraid aig inbhiriche (adults) cuideachd fhad s abha iad san queue a cheannaic tiogaidean airson Crannchur-gill na Nollaige. Bha moran moran fear-reic nan tiocadean seo. Bidh crannchur-gill an ath mhadainn aig 10m.

Bu toil leam a dhol air ais gu Seville a dh'fhaicinn a-staigh an cathedral ach airson aite, s' fhearr leam Valletta ann am Malta.

Air an t-slighe dachaigh, chunnaic sinn na Pavillionan de 1929 nuair a bha World Trade Fair ann. Bha mi air ais aig an flat airson 8f. S e deagh latha a bh' ann. Aig €15 airson an turas seo, gle mhath value.

No comments:

Post a comment