Friday, 23 December 2011

22.12.2011 - An latha a Shnamh mi!

Rinn mi e! Shnamh mi san Atlantic, agus bha e fuar! Ruith mi agus leum mi a-steach. Agus rinn mi e a-rithist agus an uair sin a-rithist!

Co dhiu, bha mu 20C an-diugh agus fhuair mi tan math :-) Chleachd mi dealbhain bho Uig nuair a bha mi ann san t-shamhraidh aig Sgoil Shamhraidh airson inspiration! Chaidh Ruaraidh, Mairi, Rosaidh is eile anns a' mhuir airson snamh goirid. Tha mi cinnteach cha robh e blath idir cuideachd!

Cheitheamh mi fad an latha aig an traigh. Chaidh mi dachaigh son dinnear agus beagan telebhision. An uair sin chaidh mi gu Cheers airson deoch no dha is comhradh. Dh' ionnsachadh mi laithean an seachdain sa Portuguese.
No comments:

Post a comment