Friday, 26 August 2011

Ionad na Seann Sgoil, Siabost, Leodhas

Dh' ith sinn lon an seo. Bha lon uabhasach blasda cuideachd! Bha na mnathan an seo gle shnog agus bha iad ag obair soir thoilich. Rinn iad brot gu leor agus ceapraichean. Lean ti is cofaidh is ceic! Bhruidhinn iad nadurrach sa Ghaidhlig. Bha eolas sonraichte. As deidh lon, chunnaic sinn a' ghearradh a tha breagha cuideachd.


No comments:

Post a comment