Wednesday, 17 August 2011

Cursa goirid ann an Gaidhlig - an darna latha

B' e Angela Nicfhionghuin an t-ainm a bh' air an oide againn an-diugh. Tha i ag obair aig Reideo nan Gaidheal. Rinn sinn brainstorming airson beachdan airson proiseactan a dheanamh tron an cursa goirid. Tha 3 proiseactan a-nis agus ni sinn aon airson claradh dheanamh airson program air an reideo! 'S docha!

As deidh lon am feasgar, chaidh sinn don museum nan Eilean airson fiolma is taisbeanadh fhaicinn.No comments:

Post a comment