Saturday, 20 August 2011

Cursa goirid ann an Gaidhlig - an treasamh latha

Thoisich sinn leis a' chlas comhraidh Dihaoine. Bhruidhinn sinn mu dheidheinn an turas a dh' Uig agus de am bi sinn a' deanamh aig dheireadh an sheachdain.

As deidh cofaidh, chaidh sinn sa chlas ceol comhla ri Chalum Martin mar oide. Fhuair sinn facal-faire airson eadar-lion sa cholaiste a chleachdadh, ge-ta cha d' obraich e!

Chord rium a' sgriobhadh oran airson seachdain nam meadhanan soisealta ach cha robh tide gu leor airson ceol dheanamh. 'S docha bi turas ga dheanamh an ath sheachdain...

As deidh na clasaichean, chaidh sinn dhan aite-fuirich ur airson 2 latha.

Seo dealbh an sealladh bho mo h-uinneag sa mhadainn aig ionad na drochaid - no a' sheann YM. B' e madainn bhreagha a bh' ann.


No comments:

Post a comment