Friday, 26 August 2011

Cursa goirid ann an Gaidhlig - latha 5

Rinn sinn clas comhraidh agus buthan-obrach ann an ceol le Calum Martin.

Chan eil sin gle fheumail air mo shon ach is toil le a' mhor-cuid am buidheann iad. Bha sinn ag obair ann an 3 sgioban agus rinn sinn orain ur le fonn ur.

Chuideachadh mi mo sgioba leis a' mheadrachd agus rannsachadh. Rinn mi bhideo an obair cuideachd. Cha robh mi gun fheum gu leir!!!


No comments:

Post a comment