Tuesday, 20 September 2011

Oilthigh a-rithist!

Thoisich mi air ais aig oilthigh an-de. Tha mi san treasamh bliadhna a-nis agus tha mi a' deanamh clasaichean tron meadhanan Gaidhlig. Rinn mi clas litreacheas (an leabhar Gaidhlig) agus clas sgilean is canan an-de. An-diugh, rinn mi clas litreachas eile (an nobhail Gaidhlig) agus clas introductory ann an Gaidhlig na h-Eireinn. Chaidh mi dhan da chothrom comhraidh cuideachd- aon an-de agus aon sa mhadainn. Chan eil clas agam a-maireach ach bidh slighe-dealbhaidh ann aig 2f mar phairt an t-iomairt 'Gaidhlig aig Oilthigh Ghlaschu'. Tha mi cinnteach gum bi sin sporsail.

No comments:

Post a comment