Sunday, 11 September 2011

Seachdain sa chaidh

An seachdain sa chaidh rinn mi cursa Ulpan mar phairt dhen phrogram Gaidhlig aig Oilthigh Ghlaschu. Rinn sinn aonad Ulpan le Fiona Dunn, clas sonraichte (mar clas a' seinn le Linda NicLeoid, seisean fhiosrachaidh le Fiona agus clasaichean drama le Daibhaidh Walker) agus clas comhraidh gach latha, Diluain gu Dihaoine.

Chaidh mi feasgar Diciadain dhan failteachas aig Glaschu Beo airson leathbhreacan na cuairt-litir ur (am Foghar). Leugh mi copaidh air an treana nuair a thill mi dachaigh agus chunnaic mi an dealbh agam!

Bha mi ag obair gu math cruadh air tachartasan airson seachdain nam meadhanan soisealta ann an Glaschu. Tha mi a' coimhead air adhart chun an oidhche a' seinn le Gillebride MacMillan agus cairdean. Tha mi gu math nerbheis co-dhiu. S' e undertaking mor a th' ann.

Oidhche Shathairne chaidh mi dhan CCA airson Ceol is Craic. Bha oidhche gu math sporseil!

No comments:

Post a comment