Friday, 23 September 2011

Co-fhaclair Gaidhlig (saor an asgaidh!)

Fhuair mi sin an-de bho Comhairle nan Leabharaichean. Fhuir mi 20% discount oileanaich cuideachd nuair a cheannaich mi leabharaichean.


No comments:

Post a comment