Tuesday, 6 September 2011

Cursa goirid ann an Gaidhlig - latha 11 is 12

B' e clas ciuil a bh' ann a-rithist air Diardaoin le Calum Martin as deidh clas comhraidh. Rinn e claradh nan orain aig na tri buidheannan.

Sa latha mu dheireadh, b' e oraid a bh' ann le Storlann Naiseanta agus fhuair sinn leabhar is freebies eile. As deidh lon, bha sinn ag eisteachd ri claradh na program reideo againn, deochan agus b' e cothrom a bh' ann airson dealbhan. Beagan PR! Sin e!

No comments:

Post a comment