Friday, 30 September 2011

Mod Naiseanta Rioghail Ghlaschu

Rinn mi ath-chuingach (petition) miosan air ais oir tha mi airson a' Mhod a thiginn a Ghlaschu. Uill, bha coinneamh agam ann an talla ceol-ciurm as deidh mo chlas aig oilthigh sa mhadainn. Bha coinneamh math is cairdeil. Man a bha mi a smaointinn, cha bhi e comasach a thoirt am Mod gu Glaschu ann an 2015, ach tha cothrom ann ga dheanamh ann an 2016, 2018 no 2019... Tha am MNR ann an Steornabhagh ann an 2 sheachdain. 'S docha bi mi ann a chuideachadh saor-thoilich ma faigh mi beagan taic-airgead son cosgaisean aite-fuirich is siubhail. Agus bi am Mod a' tighinn a Phaislig ann an 2 bhliadhna as deidh Dunoon.

No comments:

Post a comment