Wednesday, 14 September 2011

Bileagan!

Bha mi gu math trang an-diugh. Bha mi aig coinneamh sa meadhan a' bhaile an uair sin, fhuir mi na bileagan bho Clydeside Press air High Street agus as deidh sin chaidh mi dhan oifisean aig GHA airson foirm iarrtais airson taic airgid airson proiseact ur air an taobh a deas Ghlaschu. Bhruidhinn mi le Sean mu dheidheinn tartan ribbon agus nuair a bha mi air ais dachaigh bha mi ag obair air Facebook agus rinn mi tachartas airson Blasad Gaidhlig madainn Diluain.


No comments:

Post a comment