Friday, 30 September 2011

Oidhche ann an Dun Eideann

Thainig mi a Dhun Eideann airson beagan rannsachadh dheanamh aig Ceilidh nan Amhrain ann an Ionad Choimhearsneachd ann an Crois na Cise. Bha mi airson orain is foinn Ghaidhlig dh'ionnsachadh. An aite sin, tha mi a' suidhe ann an Starbucks air Sraid a' Phrionnsa ag ol cofaidh. Chan eil mi gle shona. Ma bha mi air fuirich 5 mionadean eile bhiodh sgeul eile! Thuirt an sianatar nach tachairt an tachart sin agus fiu 's nach robh clas an sheachdain sa chaidh. Innse dhomh, mas e ur toil le, carson am fhoillseichadh duine sam bith sanasan is bileagan airson tachartas nach bi air/ann? Tha mi toilichte nach thoirt mi duine sam bith comhla leamsa co-dhiu, mus deach mi sin, nach bu shuidhe mi an seo nam aonar! Bha mi a' smaontinn: Co tha John Player? Carson a tha e air itealan? Carson nach eil duine eile a dheanamh failteachas? Freagairt: bha mi 5 mionaidean cho trath! Co dhiu, choinnich mi Deirdre aig PsycheGaelic ceilidh agus thuirt I gun robh e ann ach chaidh i airson 7f! Och uill, an ath thuras :) bu chor dhomh beagan uine nas fhada (waited) fhuirich! Bha deagh oidhche co-dhiu air an whole.


No comments:

Post a comment