Friday, 14 October 2011

Air an rathad...a-rithist!

Tha mi air mo shlighe a Steornabhagh son oidhche failtecheas a' Mhod Naiseanta a-nochd far am bi mi a' cuideachadh mar stiubhard.

Cha bhi mi gle bored ge-ta! Feumaidh mi leirmheas sgriobhadh son madainn Dhiluain! Tha mi ga dheanamh air MyGaelic.com.

Dh' fhag mi Glaschu aig 10:40 son Inbhir Nis. As deidh sin, theid mi a Ulapul son am bata-aiseag. Bidh mi a' ruigsinn air Leodhas mu 20:20.

Tha mi a' fuireach ann an Hebhostel a-nochd agus gluaisidh mi gu ionad drochaid a-maireach airson oidhche. Bidh mi ag obair bho 8:30 gu 17:30 a-maireach. As deidh, tha mi a' smaointinn gu bheil mi a' dol dhan ceilidh far am bi Face the West a' cluich. Chi mi!

Tillidh mi feasgar Didomhnaich a Ghlaschu. 'S e sin am plana!


No comments:

Post a comment