Thursday, 29 March 2012

DVLA agus Gàidhlig

Fhuair mi sin an-diugh. Seo lethbhreac an litir aig Tom Harris BP a thaobh cleachadh na Gàidhlig aig seirbheisean an DVLA mar foirmichean airson cead a' dhraibheadh. Chan eil e freagairt glè mhath! Cha bhi DVLA a' cleachdadh Gàidhlig san t-àm ri teachd idir a rèir Mike Penning BP. Tha an t-eagal air gun cruathachadh e cothroman a chleachdadh cànain eile! OK ma-thà, tha e ceart gu leòr a bhi a' fuireach ann aPublish Postn dùthaich 'multi-cultural' ach bu choir a h-uile duine bruidhinn sa Bheurla!No comments:

Post a comment