Tuesday, 29 November 2011

Mo-vember san t-Samhain aig Oilthigh Ghlaschu!

Tha mi a' faicinn moran duine aig Oilthigh Ghlaschu le stais orra! Lorg mi gur e Mo-vember a th' ann an am mios seo. 'S e iomairt a th' ann airson carthannas air feadh an RA.

Tha da dhuine aig 'Roinn' na Gaidhlig is Ceiltis a' gabhail pairt comhla ri oileanaich is luchd-obrach eile. Seo Michel Byrne is Nicola Carty (Soillse) san dealbh seo.

Tha Nicola aig ceann an liosta airson compairtaiche an iomairt. Carson nach eil gabh taic oirre a leantainn a bhi sna priomh aite! Seo ceangal: uk.movember.com/mospace/2158370/

An uiridh rinn Seumas MacPharlan an aon rud agus rinn e torr airgead airson an catharnnas seo cuideachd.


No comments:

Post a comment